Kiểm tra Biểu đồ nến Nhật

Sau khi đã học xong các kiến thức trong phần Biểu đồ nến Nhật, bạn có thể kiểm tra lại kiến thức của mình đã học bằng cách bấm vào hình vẽ tra lời các câu hỏi dưới đây :

Bài kiểm tra phần Biểu đồ nến Nhật