Kiểm tra Moving Average

Sau khi đã học xong các kiến thức trong phần Moving Average, bạn có thể kiểm tra lại kiến thức của mình đã học bằng cách bấm vào hình vẽ trả lời các câu hỏi dưới đây :

Bài kiểm tra phần Moving Average