Friday, February 26, 2021
Home LEVEL 1 Kiểm tra Support và Resistance

Kiểm tra Support và Resistance

Sau khi đã học xong các kiến thức trong phần Suppoprt và Resistance, bạn có thể kiểm tra lại kiến thức của mình đã học bằng cách bấm vào hình vẽ tra lời các câu hỏi dưới đây :

 Bài kiểm tra phần Kiểm tra Suppoprt và Resistance

  • fxpro-662x400-banner-popup